Equip i professorat

  1. Titularitat de l’escola: Patronat de la Fundació Privada Voramar. El Patronat de la Fundació Privada Voramar té la màxima representació de la titularitat de l’escola i com a tal, defineix la identitat i l’estil educatiu del centre, gestiona l’escola i en té la responsabilitat darrera davant de l’Administració i els diversos estaments que componen la Comunitat Educativa.

    Està format majoritàriament per famílies i/o exalumnes de l’escola.

  2. Comissió Delegada: La Comissió Delegada es nomenada pel Patronat de la Fundació i té encomanades l’exercici concret d’algunes de les funcions pròpies del Patronat.

  3. Equip directiu: L’equip directiu, té com a objectiu impulsar, donar cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en les diferents etapes del centre.

  4. Claustre: El Claustre del professorat té com a objectiu participar en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre.

  5. Administració i serveis: Forma part de la comunitat educativa, el seu treball és necessari i imprescindible en la realització de totes les activitats que l’escola ofereix a les famílies.