Avaluació

L'avaluació en el batxillerat internacional

L’avaluació es fa seguint rigorosament les pautes de la International Baccalaureate Organization (IBO).

 

Durant els dos cursos acadèmics els estudiants realitzen proves, treballs i activitats relacionades amb cada una de les matèries i assignatures i es fa una avaluació interna trimestral per a seguir el progrés de l’alumnat.

L'avaluació final

L’alumnat té la possibilitat d’examinar-se al maig del primer curs d’una o dues matèries del nivell mig, però aquesta opció només és recomanable pels i per les alumnes que mostren alta capacitat d’estudi i un coneixement previ significant de la matèria en qüestió.

La llengua d’examinació oficial del centre és el castellà, però l’alumne/a pot optar entre el castellà, l’anglès o el francès com a llengües dels exàmens de les matèries corresponents (tret a la matèria de Llengua i/o literatura).

L’avaluació final de cada matèria es compon de dues parts. La primera és la part de l’avaluació interna que té un pes d’entre el 20% i el 25% de la nota final i és avaluada pel professor del centre.

La segona part es realitza durant el mes de maig del segon curs. L’alumnat ha de realitzar els exàmens finals que són corregits per examinadors externs de l’IBO. Aquests exàmens representen entre un 75% i un 80% de la nota final.