Accés a la universitat

Els i les alumnes que han fet i aprovat el Batxillerat Internacional poden accedir a qualsevol universitat a nivell nacional i a més de 3.000 universitats internacionals que reconeixen el programa:

https://ibo.org/university-admission/recognition-of-the-ib-diploma-by-countries-and-universities/

A Catalunya, els i les alumnes que han superat el programa de Batxillerat Internacional tenen convalidada la part general de les proves PAU a través de UNED i només hauran de fer la part específica d’aquestes proves si necessiten més nota per accedir al grau universitari que volen fer.

L’escola guiarà l’alumne en tot el procés d’admissió a la universitat.