currículum bi

matèries troncals

Aquestes matèries són obligatòries els dos anys.

teoría del coneixement (TDC)

Desenvolupament del pensament crític dels estudiants orientat a la reflexió de la naturalesa del saber i del coneixement des de la vessant humanista.

monografía

Treball de recerca independent a través de l’estudi en profunditat d’una qüestió relacionada amb una de les assignatures del programa.

CAS Creativitat, Acció i servei

Activitats destinades a l’educació integral de l’estudiant més enllà de les acadèmiques. Es treballen les tres àrees del CAS: Creativitat i innovació, Activitats relacionades amb la pràctica de l’esport i Servei relacionat amb servei social i comunitari que desenvolupin el compromís col·laboratiu i recíproc amb la comunitat.

grups de matèries i assignatures

D’aquestes matèries i en els dos anys del programa, tres s’han de cursar a nivell mig (NM) i tres a nivell superior (NS). Les assignatures a nivell mig són de 150 hores lectives en dos anys i les de nivell superior de 240 hores lectives en dos anys. La literatura, l’anglès i les matemàtiques són obligatòries i l’alumne/a ha d’escollir tres matèries entre el Grup 3 i el Grup 4.

GRUP 1

LITERATURA CATALANA

Literatura Self-Taught

Literatura española

Grup 2

Anglès

Grup 3

economia

BUSINESS MANAGEMENT

política global

GRUP 4

Sistemes ambientals i societats

biologia

Química

Física

Grup 5

MAtemàtiques aplicades

matemàtiques analítiques

matèries on-line en anglès

Per complementar la tria de les matèries, existeix la possibilitat de cursar en anglès i de forma on-line, alguna de les matèries IB que no ofereix el nostre centre, a través de la plataforma Pamoja. Cada matèria oferta substitueix una matèria del grup corresponent oferta per l’escola.