Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació on hi són representats tots els estaments de la comunitat educativa de l’escola Voramar. La seva composició garanteix que la titularitat, la direcció, l’equip docent, les famílies, l’alumnat i el personal d’administració i serveis es corresponsabilitzin de la gestió global del centre.

Membres del Consell escolar actual.