Decàleg pedagògic

El projecte d'escola aposta pel canvi social i cultural d'acord a les exigències i reptes de la nostra societat i passa per:

  • Un treball d’acompanyament personalitzat a l’alumne en la seva trajectòria a l’escola per tal que aprengui al màxim de les seves capacitats i interessos.
  • Desenvolupar un projecte que faciliti la millora continua i la innovació educativa en la seva globalitat a partir de l’avaluació i anàlisi dels diferents àmbits de qualitat d’escola.
  • Un treball educatiu en l’aprenentatge de les llengües estrangeres com a un aspecte clau de la integració dels i de les alumnes a la societat. Les llengües que s’aprenen a l’escola són, el català, el castellà, l’anglès i el francès i com a extraescolar també l’alemany.
  • La integració de les tecnologies en els processos d’aprenentatge dels alumnes per tal de desenvolupar la seva competència digital i la capacitat creativa i innovadora.
  • Desenvolupar en l’alumnat una actitud emprenedora que els ajudi a resoldre qualsevol situació a la vida, i si és el cas, a fer realitat els seus somnis i idees, siguin de l’àmbit que siguin, ja siguin empresarials, culturals, socials, de lleure, etc.
  • Formar i educar alumnes lliures emocionalment i amb relacions socials positives, realitzant activitats que els ajuden a identificar les emocions i a aprendre a gestionar-les.
  • Fomentem l’educació en valors que afavoreixin la formació de persones íntegres.
  • La participació i integració de la família en els procés educatiu dels seus fills que es fa des de l’escola com un aspecte clau i decisiu en la creació de condicions favorables en l’aprenentatge de l’alumnat.
  • Establir vincles entre l’escola i l’entorn, desenvolupant en l’alumnat actituds positives, constructives i de compromís per millorar la situació social i educativa de la seva població.
  • La promoció d’hàbits per a un consum sostenible i responsable, i en l’educació de l’alumnat per a la protecció i conservació de l’entorn.