·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

ETAPES

BATXILLERAT INTERNACIONAL


 

El Programa del Diploma de Batxillerat Internacional

El Programa del Diploma de Batxillerat Internacional té dos anys de durada, que compta amb el reconeixement de la  International Baccarauleate Organization (IBO) donen accés  directe  a moltes universitats d'arreu del món, a més de tenir també garantit l'accés a qualsevol universitat catalana o d'Espanya mitjançant l'homologació de la UNED i el Departament d'Ensenyament.

El programa IB afavoreix la mobilitat i desenvolupa a l'alumnat  mentalitat i visió internacional. És un programa d'excel·lència acadèmica basat en la voluntat de treball, l'interès per l'estudi, la dedicació i el compromís.

El seu currículum es caracteritza per ser complert, rigorós i equilibrat, oferint als estudiants una base sòlida per continuar els seus estudis universitaris.

 

La International Baccarauleate Organization

La IBO, és una fundació sense ànim de lucre que va ser creada a Ginebra (Suïssa) el 1968 i que actualment compta amb diferents seus arreu del món.

Els programes de l'IBO van des dels 3 als 19 anys en diferents etapes.  Treballen amb rigor acadèmic i personal, formant alumnes per afrontar els reptes futurs amb optimisme, mentalitat oberta, capacitat d'adaptació a situacions complexes i amb compromís social.

Actualment, el Programa del Diploma és impartit en uns 2000 centres, de 125 països i, des de la seva creació, ha format  més de 650.000 estudiants. A Catalunya aquest programa s'imparteix ja a 17 centres privats i públics.

 

 

Per què fer el Programa Diploma del Batxillerat Internacional

Els trets diferencials del programa són:

-Ofereix una amplitud i profunditat acadèmica que afavoreix l'accés a les universitat de major prestigi.

-Els alumnes gaudeixen d'experiències educatives significatives i enriquidores a nivell personal, més enllà de l'entorn de l'aula.

-És una titulació reconeguda per universitats de tot el món.

-Forma persones amb capacitat d'aprendre de forma independent.

-Desenvolupa una mentalitat internacional i dona l'oportunitat de formar part d'una comunitat internacional.

-No prepara exclusivament  per aprovar exàmens.

-Es desenvolupen uns bons hàbits d'estudi i d'habilitats d'organització eficaç i de gestió del temps.

-Es fomenta el pensament crític, desenvolupant una alta capacitat d'anàlisi, reflexió i raonament.

-Els continguts no s'ensenyen de forma aïllada, sinó que tots els àmbits d'aprenentatge estan connectats entre ells afavorint el desenvolupament d'habilitats personals i la visió global.

-Els grups són reduïts afavorint un ensenyament personalitzat.

 

Un programa de qualitat que

Demana rigor intel·lectual  i excel·lència acadèmica sustentada en el treball de l'alumne

El currículum està en constant revisió i és complert, rigorós i equilibrat, oferint una base sòlida per emprendre estudis superiors

El professorat participa constantment en processos de formació i qualitat

 

Enfocament d'aprenentatge

El Programa Diploma del Batxillerat Internacional està impartit per professorat que ajuda a l'alumnat a aprendre com desenvolupar actituds i habilitats necessàries per a l'èxit personal. L'enfocament de l'ensenyament:

-Es basa en la indagació

-Es centra en la comprensió conceptual

-Es desenvolupa en contextos locals i globals

-Es centra en el treball en equip i la col·laboració eficaç

-Es diferencia per satisfer les necessitats de tots els seus estudiants

-Està guiat cap a una avaluació formativa i de millora

En conseqüència, l'ensenyament i l'aprenentatge del Programa Diploma incorpora el desenvolupament d'habilitats de pensament, comunicació, socials, d'autogestió i de recerca.

 

 

 

El currículum

El currículum del Programa del Diploma del Batxillerat Internacional s'estructura en un tronc comú i grups d'assignatures.

Matèries Troncals

-Teoria del coneixement (TdC)

Desenvolupament del pensament crític dels estudiants orientat a la reflexió de la naturalesa del saber i del coneixement des de la vessant humanista.

-Monografia

Treball de recerca independent a través de l'estudi en profunditat d'una qüestió relacionada amb una de les assignatures del programa.

-Creativitat, acció i servei (CAS)

Activitats destinades a l'educació integral de l'estudiant més enllà de les acadèmiques. Es treballen les tres àrees del CAS.

-Creativitat: realització d'activitats i projectes relacionats amb la creativitat i la innovació.

-Activitats: Activitats relacionades amb la pràctica de l'esport que contribueixin a desenvolupar uns hàbits saludables.

-Servei: Activitats de servei social i comunitari que desenvolupin el compromís col.laboratiu i recíproc amb la comunitat.

 

Grups de matèries - assignatures

D'aquestes matèries i en els dos anys del programa, tres s'han de cursar a nivell mig (NM) i tres a nivell superior (NS). NS: 240 hores lectives / NM: 150 hores lectives

Grup 1. Estudis de llengua i literatura

Literatura espanyola (NM o NS)

Grup 2. Adquisició de llengües

Anglès (NM o NS)

Grup 3. Individus i societats

Història (NM o NS)

Empresa i gestió (NS)

Política Global (NS)

Grup 4. Ciències

Biologia (NM o NS)

Química (NM o NS)

Física (NS)

Grup 5. Matemàtiques

Matemàtiques (NM o NS)

 

 

Quines assignatures s'han de cursar?

L'estudiant ha de triar un total de sis matèries de cada un dels cinc primers grups (1-5) que haurà de fer durant els dos cursos del programa.  

L'estudiant haurà de cursar un mínim de tres matèries i un màxim de quatre de Nivell Superior i la resta de Nivell Mitjà. Les matèries troncals són obligatòries.

 

Avaluació

L'avaluació assegura que els estudiants assoleixen els objectius establerts pel programa .

L'avaluació es fa durant els dos cursos acadèmics de forma pautada i rigorosa. Els estudiants realitzen diferents proves, treballs i activitats relacionades amb cada una de les matèries i assignatures.

Aquestes són dissenyades i realitzades com a avaluació interna per part del professorat. Amb proves específiques de matèria, enregistraments orals en el cas de les llengües, treballs de recerca, pràctiques de laboratori, problemes matemàtics, representacions artístiques o literàries, etc.

Addicionalment, durant el mes de maig del segon curs, l'alumnat ha de realitzar els exàmens finals externs. Aquests exàmens són corregits per examinadors de l'IBO.

 

Qualificacions necessàries per a l'obtenció del diploma de l'IB

L'avaluació interna representa entre un 20% i un 25% de la qualificació final i l'externa entre un 75% i un 80%.

El Diploma s'obté a partir de 24 punts i la puntuació màxima és de 45.

Les cinc matèries que es cursen durant dos anys, es qualifiquen totes entre 1 i 7.

La Monografia i la Teoria del Coneixement s'avaluen amb un màxim de 3.

Es lliura el Diploma als estudiants que tinguin com a mínim la qualificació de 24 punts i compleixin uns nivells mínims de desenvolupament en tot el programa.

 

I després del Programa del Diploma de Batxillerat Internacional?

Una vegada finalitzat el Programa del Diploma es pot accedir a diferents estudis universitaris d'arreu del món.

A la plana Web de l'IBO hi ha àmplia informació sobre l'accés a universitats, disponible  al enllaç: https://ibo.org/es/university-admission/

En el cas de l'admissió a les universitats públiques catalanes, si s'ha obtingut el títol del Programa del  Diploma del Batxillerat Internacional, es pot accedir directament a la universitat a través de la via d'accés d'estudis internacionals.

El títol d'IB s'homologa amb la fase comuna de les PAAU. Aquells alumnes que vulguin, poden realitzar les proves PAAU de la fase específica.

Hi ha un procés establert i els tràmits d'accés es realitzen a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Des de l'escola es guiarà l'alumne en tot el procés d'inscripció a la Universitat.

 

Fases del procés d'inscripció al Programa

-Sessions informatives del programa  i visita a les instal·lacions. Seran els dies 22 de març del 2019 a les 18:00 h i el 23 de març del 2019 a les 11:00 h.

-Realització d'entrevistes a nivell individual amb el futur alumne, conjuntament amb el seu pare, mare o tutor/a per tal de valorar la idoneïtat, el coneixement sobre el programa i el compromís.

-Presentació de la sol·licitud de preinscripció juntament amb el certificat de qualificacions de la Secundària Obligatòria i la carta de compromís amb el programa.

-Anàlisi dels expedients i documentació a nivell intern i selecció dels candidats.

-Publicació de la llista dels candidats seleccionats.

-Matriculació.

 

 

 

Preguntes freqüents

 

Els estudis del batxillerat internacional són impartits en anglès?

No. La llengua vehicular és el català tot i que s'utilitzaran molts recursos i materials en altres llengües, especialment en anglès. Les proves externes es poden realitzar en castellà, anglès o francès.

Puc entrar al segon any si he cursat primer de Batxillerat LOMCE?

No, el Programa del Diploma de Batxillerat Internacional s'ha de cursar durant dos anys sencers per tal de garantir el nombre d'hores lectives de les diferents matèries.

L'alumnat que ha finalitzat l'Educació Secundària Obligatòria a l'Escola Voramar té preferència?

El procés d'admissió d'alumnes és el mateix per a tothom.

 

 

És veritat que el programa implica una càrrega de treball important?

El programa representa un repte intel·lectual diferent a tot el que s'ha fet fins el moment. Sí que és veritat que el programa és més exigent que l'etapa de la Secundària Obligatòria. El Batxillerat Internacional dóna l'oportunitat de rebre una formació diferent i d'elevat nivell.

No obstant, el repte no sempre es basa en la quantitat de treballs i tasques, sinó en la qualitat dels mateixos pel que fa a contingut i metodologia. La metodologia de programa, basada en l'aprenentatge globalitzador i el treball per projectes, fa que l'alumne visqui una experiència que el fa créixer a nivell personal.

En aquest sentit, els alumnes assumeixen una major responsabilitat del seu propi aprenentatge, a la vegada que assoleixen habilitats valuoses quant a l'administració del temps i l'organització que els permet compaginar els estudis amb altres activitats extraescolars.

Els alumnes han de presentar-se a les proves PAAU?

En el cas de l'admissió a les Universitats públiques catalanes, si has obtingut el títol de Batxillerat Internacional, pots accedir directament a la Universitat a través de la via d'accés per estudis internacionals. Això significa que podràs accedir directament als estudis universitaris a través de la nota mitjana del batxillerat, però si vols millorar la teva nota, et podràs presentar a la fase específica de les PAAU per millorar nota. Els tràmits d'accés es realitzen a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

L'escola acompanyarà l'alumne en tot el procés de preinscripció a la universitat.

Quines universitats reconeixen el Programa Diploma?

Per tenir més informació sobre les Universitats que reconeixen el PD es pot accedir a l'enllaç següent enllaç: https://ibo.org/es/university-admission/

 

L'estudiant del Batxillerat Internacional

Fer el Batxillerat Internacional dóna l'oportunitat de formar part d'una comunitat internacional de joves de mentalitat oberta i multicultural, tolerants i  creatius que busquen una experiència enriquidora i diferent tan per filosofia com per metodologia a l'hora de fer els seus estudis de Batxillerat, a on compartir, aprendre i experimentar fan de l'estudiant del programa l'autèntic protagonista.

El Batxillerat Internacional de Voramar, és el lloc que a més permet construir relacions duradores amb altres estudiants amb interessos semblants y a l'hora amb punts de vista diferents.

Per veure el perfil de la comunitat del Batxillerat Internacional.

 

El Poblenou, l'entorn del Batxillerat Internacional

Les instal.lacions del programa són al C/ García Faria, 73 de Barcelona. A la planta baixa d'un edifici singular a la zona de Diagonal Mar. Es tracta d'un dels edificis el complex de la Illa de la Llum. Un espai adequat per a la impartició del programa, en un entorn ben comunicat, en ple front marítim, davant del mar, amb zones enjardinades i proper als principals campus universitaris.  

 

Poblenou, districte de la innovació

El Poblenou és avui el districte de la innovació de Barcelona a on es concentra una part important de la indústria creativa i tecnològica de la ciutat.

El Poblenou viu en constant evolució i el seu passat industrial s'ha transformat,  donant  pas a la creació d'indústries dels sectors del disseny, les TIC, l'educació i  la recerca universitària.

Avui, el barri és una de les zones de major atracció de talent jove amb mentalitat transformadora, global i internacional.

 

 

 

 

Catàleg - PDF- Català

Brochure - PDF - English

Folleto  - PDF  - español

Brochure - PDF - Française

Més informació sobre Batxillerat Internacional

 

L'Escola Voramar és un centre sol.licitant del Programa del Diploma

del Batxillerat Internacional per a impartir-lo en el curs 2019-2020

 

 

 


Arxius: