·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

ETAPES

EDUCACIĶ PRIMĀRIA


L'educació primària és l’etapa educativa de caràcter obligatori que comprèn sis cursos acadèmics i s'organitza en tres cicles de dos cursos: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. Amb caràcter general, s'inicia l'any natural que es compleixen 6 anys i es cursa fins als 12 anys.

La finalitat de l'educació primària és preparar els alumnes perquè puguin donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens han d'aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges. S'ha de promoure, de manera transversal, l'adquisició d'hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, s'ha de fomentar la iniciativa, la creativitat, l'esperit crític i el gust per aprendre, i s'ha de desenvolupar la capacitat de l'esforç i la cultura del treball. 

Continguts

Els continguts de les àrees com a element fonamental per a l'assoliment de les competències s'organitzen amb un enfocament integral, multifuncional i transferible de coneixements, destreses i actituds que tots els individus necessiten per al seu desenvolupament personal i social. Aquests continguts degudament combinats i contextualitzats permeten assolir, en acabar l'ensenyament obligatori, les competències bàsiques, la base per continuar l'aprenentatge al llarg de la vida i per poder desenvolupar projectes individuals i col·lectius. 

 El currículum s'organitza en àmbits que agrupen, segons la seva afinitat i el seu caràcter complementari, les àrees de coneixement. Els alumnes han de cursar en cadascun dels cursos de l'etapa les àrees de coneixement següents:

 a) Àmbit lingüístic

- Àrea de llengua catalana i literatura

- Àrea de llengua castellana i literatura

- Àrea de primera llengua estrangera

b) Àmbit matemàtic

- Àrea de matemàtiques

c) Àmbit de coneixement del medi

- Àrea de coneixement del medi natural

- Àrea de coneixement del medi social i cultural

d) Àmbit artístic

- Àrea d'educació artística: visual i plàstica, música i dansa

e) Àmbit d'educació física

- Àrea d'educació física

f) Àmbit d'educació en valors

Àrea d'educació en valors socials i cívics o àrea de religió. 

Metodologia

Partint dels objectius i les competències establertes per aquesta etapa, a l’hora de realitzar les activitats programades es tindrà en compte, els coneixements previs de cada alumne i el seu ritme d’aprenentatge per adequar els objectius a les necessitats individuals. Destacaríem alguns punts clau, amb intencionada importància, en la manera de treballar del centre:

L’acció tutorial : es crea una comunicació fluida amb l’alumnat i la seva família. Es considera molt important el coneixement i acompanyament de l’alumne, la seva formació integral.

Treball interdisciplinari i globalitzat: L’assoliment del currículum utilitzant diferents materials i recursos. Buscant eines i treballant estratègies que ens permeten integrar i interaccionar els coneixements  buscant una globalització que faci l’aprenentatge més significatiu i a l’alumne més protagonista de la construcció del seu coneixement. Alguns instruments són: Els llibres de text i de consulta com a un recurs més per a l'aprenentatge. Els recursos TIC (Contingut digital, Internet, PC’s, PDI’s, Internet,...), murals i exposicions, sortides i activitats relacionades amb els aspectes treballats.

L’objectiu és afavorir que l’aprenentatge escolar sigui útil per a formar ciutadans i ciutadanes crítics, amb opinió pròpia, autònoms i que siguin capaços de resoldre els nous reptes en cooperació amb els altres, el model que presenta els aprenentatges no pot ser de manera fragmentada sinó que afavoreixi l’aprenentatge competencial.

Treball individual i cooperatiu: Les interaccions i destreses socials que s’estableixen en el procés d’ensenyament/aprenentatge juguen un paper clau en la construcció del coneixement. Quan els alumnes interaccionen i s’expliquen, han de organitzar les seves idees. És important combinar treball i responsabilitat individual per poder treballar conjuntament de manera coordinada  i cooperativa.

Educació personalitzada: 

El Pla d'Atenció a la Diversitat defineix les accions i mesures a realitzar per atendre les necessitats individuals de cada un/a dels i de lesalumnes.  És té molta cura en donar aquella atenció personalitzada a aquells alumnes que per motius diversos ho necessiten. Cada un dels cicles de Primària disposa d’unes hores de suport per atendre  l’alumnat que ho requereix i hores de vetlladores. També hi ha hores de desdoblament  i de tripletes per disposar de grups més reduïts per treballar alguns apartats de les àrees curriculars. 

Escola multilingüe: 

L'escola és multilingüe. S'aprenen el català, el castellà, l'anglès, el francès i extraescolament l'alemany. El projecte d'escola multilingüe contempla totes les activitats que es fan per assolir els objectius finalistes en l'aprenentatge de les llengües al final de l'etapa educativa.

A Primària i dins del treball de la competència lingüística es dóna molta  importància a una bona adquisició de la llengua estrangera. L'escola va ser pionera en desenvolupar un Pla experimental de llengües estrangeres ja en el curs 2008-2009. Aquest pla va comportar la realització de diverses matèries en llengua anglesa. A tercer i quart de primària els alumnes fan les tres hores d’anglès de la matèria (una d’elles desdoblada)i s’introdueixen àrees curriculars en ll.estrangera, una hora de coneixement del medi (Science) i dues de plàstica (Arts and Craft). A cicle superior, l’alumnat fa les tres hores de la matèria i cinc hores de Science. La llengua és comunicació i s’aprèn quan s’usa i se li dóna un senti real, deixar de ser la finalitat per ser un mitjà. Es dóna molta importància  a la competència comunicativa en totes les llengües potenciant l’expressió oral en totes elles.

A partir de cinquè de primària l'auxiliar de conversa contribueix a que les classes de parla siguin en grups reduïts. L'Auxiliar de conversa és un professor/a nadiu/a.

Convivència i Festes:

Els primers dies d’escola fem tot un seguit de dinàmiques i d’activitats d’acollida de curs, de coneixement que aniran seguint durant l’any buscant més una cohesió, interrelació...Promovem la relació entre els alumnes dels diferents cicles o etapes. Amb activitats lúdiques, d’aprenentatge o de compartir experiències ( amics de cicle, padrins...) Alguns actes també que compartim son la celebració de les festes populars com la Castanyada, el Nadal, el carnaval, etc.., fomentant la participació i implicació de l’alumnat.

Entorn i sortides:

Ens agrada ser una escola participativa, de cara al que passa en la societat , més propera i llunyana. Es busca complementar la tasca educativa amb iniciatives pròpies o alienes . Projectes del  barri o de la ciutat que eduquen al futur ciutadà que tenim a les aules (projectes telemàtics, Jocs florals de districte, pregó de la Laia, etc.). Sabem que l’aprenentatge és més enllà de les aules, cada classe fa una sortida trimestral de tot el dia i altres de migdia lligades amb el projecte o tema q es treballi (teatres, museus...). Cada any es realitzen també unes convivències, que representa passar dues nits fora de casa i compartir tres dies amb els companys, fer activitats diferents i descobrir entorns diversos de Catalunya.

Formació contínua professorat

Per portar a terme les diferents tasques educatives abans esmentades, els/les mestres, sabedors de la importància d’estar al dia amb les noves corrents, tècniques i tendències; durant l’any, fan un seguit de assessoraments, jornades i cursos de formació per tal d’integrar i aportar aquestes noves idees a la tasca diària.

Una avaluació orientada a l'aprendre 

L’avaluació és el motor de l’aprenentatge, una condició per a la millora que ens ha de servir per a aprendre. És una eina que ens regula el procés d’ensenyament/aprenentatge, saber quins canvis hem d’introduir i quins progressos fem. L’avaluació dels processos d’aprenentatge serà: 

Contínua i global: amb l’observació sistemàtica de l’adquisició de continguts.

Integradora: de les valoracions de totes les àrees

Globalitzada: del procés d’aprenentatge al llarg de l’etapa i centrada en el desenvolupament i la consolidació de les competències

Per tal de realitzar aquesta avaluació, tenim en compte l’adquisició d’hàbits, actituds, relacions i continguts acadèmics, en definitiva, tot el que fa referència al desenvolupament integral de l’alumne.

S’avalua competencialment , per tant es busquen tasques que siguin competencials, és a dir: contextualitzades, productives i complexes. Globalitzant , transferint coneixements i no compartimentant per matèries. Els criteris d’avaluació són coherents amb la definició d’objectius. Continguts i activitats que tenen com a referent  les competències. És a dir que l’avaluació ens ha de permetre comprovar la capacitat de reorganitzar allò après , per transferir-ho a noves situacions.

Per comunicar a la família de l’evolució global, a nivell d’aprenentatges, d’habits, de relacions socials... del seu fill/a es realitzen  entrevistes individuals i s’entreguen informes trimestrals que recullen tots els aspectes esmentats en aquest apartat.

 


Arxius: