·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

Projecte Educatiu

EDUCACIÓ INFANTIL 2n CICLE


L'educació infantil és l'etapa que s'imparteix als infants de 0 a 6 anys; s'organitza en dos cicles de tres cursos cadascun, el primer cicle (0-3 anys) i el segon cicle (3-6 anys).

El segon cicle de l'educació infantil, s'organitza d'acord amb els principis d'educació comuna, inclusiva i coeducadora; posa una atenció especial a la diversitat de l'alumnat, a la detecció i intervenció en les dificultats d'aprenentatge tan bon punt es produeixin i a la relació amb les famílies.

 

Objectius

A VORAMAR, el segon cicle de l'educació infantil contribueix a desenvolupar en els seu alumnat les capacitats següents:

1. Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional, coneixent el

propi cos, les seves necessitats i possibilitats, els hàbits de salut, i guanyar confiança en la regulació d'un mateix.

2. Ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma, resolent situacions quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats

3. Sentir que pertany a grups socials diversos, participant hi activament i utilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.

4. Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot establint relacions afectives, positives amb actituds d'empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica.

5. Observar i experimentar en l'entorn proper amb curiositat i interès, interpretant-lo i fentse preguntes que impulsin la comprensió del món natura,  social, físic i material.

6. Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i de la d'altres companys i companyes,  generant actituds de confiança i respecte per les diferències i valorant les relacions socials i afectives que s'hi estableixin.

7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació.

8. Comprendre les intencions comunicatives d'altres infants i persones adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc.

9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés 'aprenentatge de la lectura i de l'escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

10.Aprendre i gaudir de l' aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d'una manera cada vegada més estructurada.

 

Àrees d’aprenentatge

Les àrees de coneixement i experiència són:

-Descoberta d’un mateix i dels altres: Progressar en el coneixement del seu cos i de les seves possibilitats adquirint hàbits bàsics de salut i benestar a la vegada que assoleixen el grau de seguretat efectiva i emocional que correspon al seu moment maduratiu.

-Descoberta de l’entorn: Desenvolupar eines i recursos per conèixer el món que els envolta, iniciant-se en l'ús d'estratègies per fer una exploració activa i viscuda que els provoqui pensar, raonar i elaborar explicacions.

-Comunicació o llenguatges: Experimentar els diferents usos i funcions dels llenguatges (verbal, matemàtic, plàstic, musical i tecnològic) en un ambient amb condicions favorables que ho faciliti i on es desenvolupi la comunicació tant verbal com no verbal.

 

Mètode pedagògic

El nostre treball diari es basa en l’aprenentatge significatiu, que ens permet conèixer, interpretar, utilitzar i valorar la realitat.

Volem que el nostre alumnat sigui protagonista dels seus aprenentatges. Els afavorim activitats que garanteixen la seva participació i també l’assoliment dels diferents aprenentatges.

Tenim en compte que estem davant de nens/es que no tots són iguals, ni pensen, ni actuen, ni progressen de la mateixa manera.

Sabedors del moment evolutiu de cadascú posem els recursos necessaris per afavorir la seva evolució.

Per donar sentit al que fem i per afavorir la relació entre famílies i escola hem optat pel treball de projectes:

Partim dels seus interessos i dels seus coneixements previs.

Ens facilita l’experiència i els instruments perquè l’infant faci uns aprenentatges realment significatius d’acord al seu nivell evolutiu. Els conceptes, procediments, actituds, valors i normes es desenvolupen, s’interioritzen i es poden generalitzar amb el projecte que es treballa.

Aquest aprenentatge promou la integració de les diverses experiències i aprenentatges de l'alumnat, la motivació i l’adaptació als seus ritmes de treball.

Treballar per projectes suposa una forma diferent d'organitzar els continguts. Els infants trien un tema que s’aborda amb l’organització conjunta de mestres, alumnat i família.

 

Quins temes es treballen?

Els temes que es treballen poden ser motivats per diferents camins:

Proposats per la mestra

Proposats pels nens/nenes

Festes populars

Aportacions espontànies (diàlegs, notícies, material...)

 

Aportacions del treball per projectes:

Globalització dels aprenentatges

Joc simbòlic

Treball cooperatiu

Aprenentatge científic

Relació amb les classes

Anglès - Tecnologies

Informàtica

Relació amb l’entorn

Relació amb les famílies

Festes populars

Educació emocional

 

La dinàmica del Treball de Projectes ens ajuda a:

Crear espais de diàleg

Saber aportar (no esperar sempre dels altres)

Poder compartir

Respectar la majoria        

Ser conseqüent amb el que es tria

Trobar recursos per aprendre

Descentralitzar el paper del mestre

Relacionar-nos amb les famílies

 

Avaluació

L'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat és contínua i global i compleix les funcions de verificar el grau d'assoliment dels objectius i adapta l'ajut pedagògic a les característiques individuals dels infants. També permet a les mestres revisar i millorar les maneres d'ensenyar i les programacions elaborades.

Possibilita el coneixement de les condicions inicials individuals de cada infant, el coneixement dels progressos que ha efectuat en el seu desenvolupament i el grau d'assoliment dels objectius establerts.

L'Educació Infantil a Voramar

Vídeo de com es desenvolupa el projecte educatiu de l'Escola Voramar a l'etapa d'Educació infantil de segon cicle, 3, 4 i 5 anys. La metodologia pedagògica integra diferents aspectes que afavoreixen la globalització dels aprenentatges i la transversalitat dels coneixements, així, el treball per projectes, el treball cooperatiu, el treball ciènfic, l'aprenentatge significatiu, són, entre d'altres mètodes pedagògics que es combinen per impulsar les línies prioritàries del projecte educatiu. VIDEO DE L'EDUCACIÓ INFANTIL A VORAMAR


Arxius: